വഴിപാട് ഇന വിവരങ്ങൾ

ശ്രീകൃഷ്ണ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം
1 നിതൃപൂജ 150
2 ഒരു ദിവസത്തെ പൂജ 1000
3 പുഷ്പാഞ്ജലി 10
4 സഹസ്രനാമ പുഷ്പാഞ്ജലി 30
5 ഭാഗൃസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി 30
6 സുദർശനമന്ത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി 30
7 സ്വയംവര പുഷ്പാഞ്ജലി 30
8 ഐക്യമത്യസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി 30
9 സന്താനഗോപാലമന്ത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി 30
10 പാൽപായസം 60
11 പാൽ അഭിഷേകം 50
12 നെയ്പായസം 100
13 കൂട്ടുപായസം 75
14 പിഴിഞുപായസം 75
15 രക്ഷസിനു പാൽപായസം 150
16 തൃമധുരം 30
17 തൃക്കൈവെണ്ണ 30
18 വെള്ള നിവേദ്യം 30
19 എണ്ണ (വിളക്ക്) 10
20 നെയ്യ്(വിളക്ക്) 20
21 മുഖം ചാർത്തൽ 500
22 മുഴുക്കാപ്പ് 1000
ഗരുഢ ക്ഷേത്രം
1 പക്ഷി മണി പാമ്പ് 50
2 നാഴീം പിടിയും 50
3 ഗരുഢ പഞ്ചാക്ഷര മന്ത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി 30
4 നാളികേരം ഉടച്ചുചാർത്തൽ 20
5 നാളികേര അഭിഷേകം 30
ഭഗവതി ക്ഷേത്രം
1 ഭഗവതി സേവ 200
2 സരസ്വതി പൂജ 100
ശിവ ക്ഷേത്രം
1 ധാര 50
2 101കുടം ധാര 500
3 1001 കുടം ധാര 2000
4 പ്രദോഷ പൂജ 150
5 മൃത്യഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലി 30
അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം
1 ശനിദോഷ പൂജ 200
2 എള്ള് തിരി 10
3 നീരാഞ്ജനം 30
4 എള്ളു നിവേദ്യം 100
ഗണപതി ക്ഷേത്രം
1 ഗണപതിഹോമം 100
2 അപ്പം നിവേദ്യം 100
3 അഷ്ടദ്രവ്യ ഗണപതിഹോമം 500
മറ്റു വഴിപാടുകൾ
1 വാഹനപൂജ
Four Wheeler 200
2 മറ്റുള്ളവ 100
3 ചോറൂണ് 100
4 തുലാഭാരം 150
5 വിവാഹം 500
6 അടിമ കിടത്തൽ 100
7 നമസ്കാരം 70
8 കൂട്ടനമസ്കാരം 50
9 മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം 750
10 തിലഹോമം 750
11 സുദർശനഹോമം 750
മാല
1 കൂവളമാല 20
2 തുളസിമാല 20
3 കറുകമാല 30
4 ഉണ്ടമാല 100